ABOUT THE CENTRE

Kalpa Bhadra Kadampa Buddhist Centre is a centre for Modern Buddhism and meditation, located in Llandudno, North Wales. The centre was founded by meditation master Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche in 1995 in order to help everyone find reliable methods to develop inner peace and solve their problems such as anger, depression and anxiety.  Kalpa Bhadra Centre offers weekly classes, daily prayers with meditation workshops, and retreats.  Since Buddhist teachings and practices can be understood and applied by everyone, regardless of experience or religious background, anyone can find practical benefit at our classes, workshops, and events. The centre is part of the New Kadampa Tradition – International Kadampa Buddhist Union, which is a network of over 1100 Buddhist centres worldwide. All centres present the teachings of Buddha according to the special presentations given by Buddhist masters Atisha and Je Tsongkhapa in Tibet known as ‘Kadam Lamrim’ or Stages of the Path to Enlightenment. A Kadampa is someone who practices Lamrim in their daily life. Whether you want to simply want to learn to meditate, want to reduce your stress and feel happier or are looking for a spiritual path, our classes are great for you.

In addition to a beautiful meditation room with a traditional shrine, we have a bookstore where you can find books and CDs covering every aspect of Buddhist meditation, from the most basic practices to the most profound.

Kalpa Bhadra  means ‘Good Fortune‘ in Sanskrit, or ‘Kelsang Gyatso’ in Tibetan – this has special significance as it is the name of the founder of the New Kadampa Tradition, the spiritual guide of many thousands of people around the world.

By exploring meditation we can increase our inner peace and experience true happiness in our lives.

“When the turbulence of distracting thoughts subsides and the mind becomes still, a deep happiness and contentment naturally arises from within.”

Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche.

PWY YDYM NI.
Mae canolfan Bwdhaeth Kadamapa Kalpa Bhadra wedi ei leoli yn Llandudno, Gogledd Cymru. Mae Kalpa Bhadra yn cynnig gweddïau dyddiol gyda myfyrdod, gweithdai ac encilion. Oherwydd gall dysgeidiaeth ac ymarferion Bwdhaeth gael eu deall a’u defnyddio gan bawb, beth bynnag eu profiad neu cefndir crefyddol, gall pawb elwa ô’n dosbarthiadau, gweithdai a digwyddiadau.
Yn ogystal ag ystafell myfyrdod hardd gyda Cysegr traddodiadol, mae yma siol lyfrau lle gallwch ddarganfod llyfrau a chryno ddisgiau sy’n ymwneud â phob asbect o fyfyrio Bwdhaidd, o’r ymarfer mwyaf elfennol i’r rhai mwyaf dwys.
Ystyr Kalpa Bhadra yw ffortiwn dda mewn Sanskrit neu Kelsang Gyatso mewn Tibetan… mae ganddo arwyddocâd arbennig oherwydd dyma enw Sylfaenydd y Traddodiad Kadampa Newydd. Arweinydd Ysbrydol i filoedd o bobl ar draws y byd.
Wrth ymchwilio i fyfyrdod fe allwn gynyddu ein teimlad o heddwh mewnol a phrofi gwir hapusrwydd yn ein bywydau.
“Pan mae’r cythwfl o feddyliau sy’n tynnu ein sylw yn cilio, ac mae’r meddwl yn llonyddu, mae hapusrwydd dyfn a bodlondeb yn codi yn naturiol o’n tu mewn”
    Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche

OUR FOUNDER

Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche is a fully accomplished meditation master,
renowned author of 23 highly acclaimed books and well-loved teacher of Buddhism.

He has established more than 1200 Kadampa Buddhist Centres and groups in over 40 countries. A humble Buddhist monk who has dedicated his life to helping people find peace and happiness.

ARWEINYDD YSBRYDOL A SYLFAENYDD. 
Mae’r Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche yn feistr llawn o fyfyrdod medrus. Awdur adnabyddus o 23 o lyfrau clodfawr, ac yn athro Bwdhaeth sydd â meddwl mawr ohono. Mae o wedi sefydlu dros 1200 Canolfan Bwdhaeth Kadampa a grwpiau mewn dros 40 gwlad.
Mynach diymhongar sydd wedi ymroddi ei fywyd i helpu pobl ddarganfod heddwch ac hapusrwydd.

GENERAL SPIRITUAL DIRECTOR

Gen-la Kelsang Dekyong has been a student of Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche for over thirty years. Gen-la is recognised as a fully qualified Dharma teacher of both Sutra and Tantra.

For Kadampa practitioners, her good heart, powerful teaching and sincere, inspiring example are unequalled.

CYFARWYDDWRAIG YSBRYDOL CYFFREDIN.
Mae Gen-la Kelsang Dekyong wedi bod yn fyfyrwraig o’r Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche am dros dri deg mlynedd. Mae Gen-la yn cael ei adnabod fel athawes Dharma cymwys o’r Sutra a Tantra.
I’r rheini sy’n ymarfer Kadampa, mae ei chalon dda, dysgeidiaeth grymus, a’i esiampl ysbrydoledig ddidwyll heb ai ail.

OUR RESIDENT TEACHER

Gen Kelsang Leksang is an ordained Buddhist nun who has been studying and teaching under the guidance of Venerable Geshe Kelsang Gyatso for over 16 years.  She has been appointed by Venerable Geshe-la as the Resident Teacher of Kalpa Bhadra Kadampa Buddhist Centre. Gen Leksang teaches from her experience of practicing Buddha’s teachings in every day life which makes them very accessible and relevant to everyone. She is appreciated for her kind and joyful approach and her sincere example.

EIN ATHRAWES BRESWYL.
Mae Gen Kelsang Leksang yn lleian Bwdhaeth sydd wedi ei ordeinio, ac mae hi wedi bod yn dysgu ac astudio o dan arweiniad Venerable Geshe Kelsang Gyatso am dros 16 mlynedd. Mae hi wedi ei phenodi fel athrawes breswyl Canolfan Bwdhaeth Kadampa Kalpa Bhadra gan Venerable Geshe-la.
Mae Gen Leksang yn addysgu o’i phrofiad o ymarfer dysgaeidiaeth Bwda mewn bywyd bob dydd, sy’n eu gwneud yn hawdd i’w deall, a pherthnasol i bawb.
Mae hi yn cael ei gwerthfawrogi oherwydd ei natur hawddgar ac addfwyn, a’i esiampl didwyll.