OUR FOUNDER

Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche is a fully accomplished meditation master,
renowned author of 23 highly acclaimed books and well-loved teacher of Buddhism.

He has established more than 1200 Kadampa Buddhist Centres and groups in over 40 countries. A humble Buddhist monk who has dedicated his life to helping people find peace and happiness.

ARWEINYDD YSBRYDOL A SYLFAENYDD. 
Mae’r Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche yn feistr llawn o fyfyrdod medrus. Awdur adnabyddus o 23 o lyfrau clodfawr, ac yn athro Bwdhaeth sydd â meddwl mawr ohono. Mae o wedi sefydlu dros 1200 Canolfan Bwdhaeth Kadampa a grwpiau mewn dros 40 gwlad.
Mynach diymhongar sydd wedi ymroddi ei fywyd i helpu pobl ddarganfod heddwch ac hapusrwydd.

GENERAL SPIRITUAL DIRECTOR

Gen-la Kelsang Dekyong has been a student of Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche for over thirty years. Gen-la is recognised as a fully qualified Dharma teacher of both Sutra and Tantra.

For Kadampa practitioners, her good heart, powerful teaching and sincere, inspiring example are unequalled.

CYFARWYDDWRAIG YSBRYDOL CYFFREDIN.
Mae Gen-la Kelsang Dekyong wedi bod yn fyfyrwraig o’r Venerable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche am dros dri deg mlynedd. Mae Gen-la yn cael ei adnabod fel athawes Dharma cymwys o’r Sutra a Tantra.
I’r rheini sy’n ymarfer Kadampa, mae ei chalon dda, dysgeidiaeth grymus, a’i esiampl ysbrydoledig ddidwyll heb ai ail.

OUR RESIDENT TEACHER

Gen Kelsang Leksang is an ordained Buddhist nun who has been studying and teaching under the guidance of Venerable Geshe Kelsang Gyatso for over 16 years.  She has been appointed by Venerable Geshe-la as the Resident Teacher of Kalpa Bhadra Kadampa Buddhist Centre. Gen Leksang teaches from her experience of practicing Buddha’s teachings in every day life which makes them very accessible and relevant to everyone. She is appreciated for her kind and joyful approach and her sincere example.

EIN ATHRAWES BRESWYL.
Mae Gen Kelsang Leksang yn lleian Bwdhaeth sydd wedi ei ordeinio, ac mae hi wedi bod yn dysgu ac astudio o dan arweiniad Venerable Geshe Kelsang Gyatso am dros 16 mlynedd. Mae hi wedi ei phenodi fel athrawes breswyl Canolfan Bwdhaeth Kadampa Kalpa Bhadra gan Venerable Geshe-la.
Mae Gen Leksang yn addysgu o’i phrofiad o ymarfer dysgaeidiaeth Bwda mewn bywyd bob dydd, sy’n eu gwneud yn hawdd i’w deall, a pherthnasol i bawb.
Mae hi yn cael ei gwerthfawrogi oherwydd ei natur hawddgar ac addfwyn, a’i esiampl didwyll.